Memberskaart

memberskaart_jugendtreffnorden memberskaart_jugendtreffnorden_1

Wat ass eng Memberskaart? Firwat brauch ech déi?

Ganz einfach. D’Memberskaart gëtt dir d’Erlaabnis, den Jugendtreff Norden ze besichen, an un den Aktivitéiten deel ze huelen. Des Kaart kriss du GRATIS, an kanns déi am Jugendtreff Norden maachen loossen.

Informéier dech! Kontakt ophuelen